محل تبلیغات شما

وبلاگ نماینگی عطار همسفرانجلسه اول از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: اسیستانت خانم زارع

دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه98/07/15 ساعت 15:00

دستور جلسه : ایجنت ، اسیسانت ، مرزبانجلسه هشتم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: کمک راهنما همسفر نرگس دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه 98/09/04 ساعت 15:00

دستور جلسه : وادی سوم و تاثیر آن روی من


جلسه  هفتم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: کمک راهنما همسفر نیره دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه 98/08/27 ساعت 15:00

دستور جلسه : توان مالی


جلسه  ششم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: همسفر زهرا

دبیر: همسفر مهدیه

روز دوشنبه مورخه 98/08/20 ساعت 15:00

دستور جلسه : DST  و تجربه من از سم زدایی و سایر روشهاجلسه نهم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: همسفر رویا  دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه 98/09/11 ساعت 15:00

دستور جلسه : نقش سی دی ها و نوشتن آن ها در آموزشجلسه دهم  از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر فاطمه (موقت)  استاد: همسفر زهرا   دبیر: همسفر عاطفه (موقت)

روز دوشنبه مورخه 98/09/ ساعت 15:00

دستور جلسه : بنیان کنگره 60

آقای علی اشکذری دیده‌بان تازه‌واردین با بیش از ده سال تخریب وارد کنگره شدند و پس از 17 ماه سفر به روش DST و با راهنمایی بنیان کنگره 60 آقای مهندس حسین دژاکام 15 سال و 2 ماه است که رها شده‌اند و ایشان در جایگاه‌های مختلفی ازجمله مرزبانی، کمک راهنمایی و ایجنتی نیز خدمت کرده‌اند.

مصاحبه‌ای را با آقای علی اشکذری دیده‌بان تازه‌واردین و همسفر گرامی‌شان خانم فاطمه داشتیم که شما عزیزان را به خواندن این گزارش زیبا دعوت می‌کنیم.جلسه دوازدهم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: همسفرناهید   دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه 98/10/09 ساعت 15:00

دستور جلسه : جهان بینی ورزشجلسه سیزدهم از دوره دوازدهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر انسیه  استاد: همسفرراضیه  دبیر: همسفر فاطمه

روز دوشنبه مورخه 98/10/16 ساعت 15:00

دستور جلسه : کمک من به کنگره و کمک کنگره به من


جلسه چهارم از دوره اول نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: کمک راهنما خانم نیره استاد: اسیستانت محترم خانم زارع دبیر: کمک راهنما خانم حمیده

روزنجشنبه مورخه 98/10/26 ساعت 17:00

دستور جلسه : جشن همسفر


جلسه دوم  از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد: همسفر فاطمه  دبیر: همسفر عاطفه

روز دوشنبه مورخه 98/11/07 ساعت 15:00

دستور جلسه : نظم ، انضباط ،احترام جلسه اول  از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد: کمک راهنما انسیه دبیر: همسفر عاطفه

روز دوشنبه مورخه 98/10/30 ساعت 15:00

دستور جلسه : وادی پنجم و تاثیر ان روی من


جلسه چهارم از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد: همسفر صغری  دبیر: همسفر عاطفه

روز دوشنبه مورخه 98/11/21 ساعت 15:00

دستور جلسه : وادی ششم وتاثیر آن بر روی منجلسه پنجم از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد: همسفر مهدیه  دبیر: همسفر عاطفه

روز دوشنبه مورخه 98/11/28 ساعت 15:00

دستور جلسه : وظایف راهنما و رهجو
جلسه هماهنگی اسیستانت شعبه خانم زارع با  حضور خانم جلالی

 و کمک راهنما ها و مرزبانان 99/02/13 

  (جلسه مجازی)

با استادی کمک راهنما خانم حمیده  نگهبانی کمک راهنما خانم لیلا  دبیری کمک راهنما خانم نرگسقبل از هر چیز هفته راهنما را به بنیان و نگهبان کنگره 60 که اولین راهنمای کنگره 60 می‌باشند و همچنین راهنمایان بسیار گران‌قدرشان تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

هفته راهنما را به سرکار خانم آنی، اولین راهنمای گروه خانواده و همسفران کنگره 60 تبریک و تهنیت عرض می‌نماییم.

و بالاخره هفته راهنما را به‌تمامی کمک راهنمایان و راهنمایان ارجمند کنگره 60 تبریک می‌گوییم.
 هفته راهنما را به بنیان و نگهبان کنگره 60، راهنمایِ راهنمایان و اولین راهنمایِ کنگره 60 

تبریک عرض می نماییم .


هفته راهنما در راس به خانم آنی و خدمت اسیسنت شعبه عطار خانم زارع 

و کمک راهنمایان همسفران و مسافران  عزیز تبریک و تهنیت  عرض می نماییم .


جلسه هماهنگی اسیستانت شعبه خانم زارع با  حضور خانم جلالی

 و کمک راهنما ها و مرزبانان 99/03/12
  (جلسه مجازی)

با استادی کمک راهنما خانم لیلا  نگهبانی کمک راهنما خانم لیلا  دبیری کمک راهنما خانم نرگس

دستور جلسه: قهر و محبت راهنما، اثرات مخرب دلسوزی بیش از حد راهنماجلسه هفتم از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد:  کمک راهنمای محترم همسفر حمیده دبیر: همسفر عاطفه

روز دوشنبه مورخه  99/03/19 ساعت 15:00

دستور جلسه : در کنگره 60 چگونه قدر دانی میکنیم ؟


جلسه هشتم از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد: همسفر عفت دبیر: همسفر عاطفه (دبیر موقت )

روز دوشنبه مورخه  99/03/19 ساعت 15:00

دستور جلسه : کتاب 60 درجه 


جلسه نهم از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد:  همسفر اعظم دبیر: همسفر منصوره

روز دوشنبه مورخه 99/04/02 ساعت 15:00

دستور جلسه : آداب و معاشرت ادب و بی ادبی


جلسه یازدهم  از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد:  کمک راهنما همسفر شکوفه دبیر: همسفر منصوره

روز دوشنبه مورخه 99/04/30 ساعت 15:00

دستور جلسه : وادی یازدهمجلسه دوازدهم  از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد:  همسفر لیلا دبیر: همسفر منصوره

روز دوشنبه مورخه 99/05/27 ساعت 15:00

دستور جلسه : وادی سیزدهمجلسه سیزدهم  از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد:  همسفر  نجمه  دبیر: همسفر مهدیه (دبیر موقت)

روز دوشنبه مورخه 99/06/03 ساعت 15:00

دستور جلسه : قضاوت و جهالت


جلسه اول از دوره چهاردهم   نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر سمیه  استاد:  کمک راهنما همسفر  طیبه دبیر: همسفر اعظم 

روز دوشنبه مورخه 99/06/17 ساعت 15:00

دستور جلسه : عدالت آیا همه در کنگره برابر هستند ؟


پنجمینجلسه از دوره اول سری جلسات هماهنگی خصوصی لژیون سردار نمایندگی عطار نیشابور

با استادی کمک راهنمای محترم خانم حمیده و نگهبانی خانم لیلا و دبیری کمک راهنمای محترم خانم شکوفه 

در تاریخ ۹۹/۶/۱۱رأس ساعت ۱۰ به‌صورت مجازی برگزار شد .


جلسه چهاردهم  از دوره سیزدهم  نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر طیبه  استاد:  همسفر  ساناز دبیر: همسفر منصوره 

روز دوشنبه مورخه 99/06/10 ساعت 15:00

دستور جلسه : از سایت کنگره 60 چگونه استفاده میکنم . مقاله نویسی؟


برای یاد گرفتن هر چیزی باید بهاء آن را پرداخت کنیم و بهاء آن در سایت وقت گذاشتن است .جلسه هماهنگی کمک راهنمایان همسفران با اسیتانت  محترم خانم زارع
با 
                         استادی : کمک راهنما خانم انسیه                            نگهبانی  :  کمک راهنما خانم مهدیه 
                                                                  دبیری :  مشاوره تازه واردین خانم ناهید

        با دستور جلسه  :  سیگار
                                             


جلسه سوم  از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرسمیه  استاد:  همسفر رویا دبیر: همسفر اعظم

روز دوشنبه مورخه 99/06/31 ساعت 15:00

دستور جلسه : صورت مسئله اعتیاد


جلسه چهارم  از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرسمیه  استاد:  همسفر فاطمه دبیر: همسفر اعظم

روز دوشنبه مورخه 99/07/07 ساعت 15:00

دستور جلسه : وادی اول و تاثیر آن روی من


جلسه پنجم  از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرسمیه  استاد:  همسفر مهدیه دبیر: همسفر اعظم

روز دوشنبه مورخه 99/07/14 ساعت 15:00

دستور جلسه : سیستم ایکس


جلسه ششم  از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرسمیه  استاد:  ایجنت کمک راهنما خانم زارع  دبیر: همسفر اعظم

روز دوشنبه مورخه 99/07/21 ساعت 15:00

دستور جلسه : جشن ایجنت ، مرزبان


جلسه هفتم   از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرسمیه  استاد:   همسفر لیلا   دبیر: همسفر اعظم

روز دوشنبه مورخه 99/07/28 ساعت 15:00

دستور جلسه : وم ایجاد دانشگاه
ششمین جلسه از دوره اول سری جلسات هماهنگی خصوصی لژیون سردار نمایندگی عطار نیشابور

با استادی خانم ناهید  و نگهبانی خانم لیلا و دبیری کمک راهنمای محترم خانم شکوفه 

در تاریخ  99/07/19  رأس ساعت ۱۰ به‌صورت مجازی برگزار شد .
جلسه نهم   از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرسمیه  استاد:   همسفر فاطمه   دبیر: همسفر اعظم

روز دوشنبه مورخه 99/08/12 ساعت 15:00

دستور جلسه : DST و تجربه من از سم‌زدایی و سایر روش‌ها


سرود عشق،وب لژیون همسفر شهلا - استادی کمک راهنماهمسفر خانم شانی  دژاکام؛الهام از رمضان


فراخوان

جلسه هماهنگی لژیون سردار با دستور جلسه "گلریزان" دوشنبه ۹۹/۸/۱۲ راس ساعت ۱:۴۵ با

استادی خانم شانی دژاکام برگزار خواهد شد .


از لژیون های سردار شعب مشهد و شهرستان های اطراف دعوت می شود در این جلسه حضور داشته باشند.


"با احترام ایجنت و لژیون سردار همسفران شفا"


جلسه دهم از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفرسمیه  استاد:   کمک راهنما همسفر صفیه   دبیر: همسفر مهری

روز دوشنبه مورخه 99/08/26  ساعت 15:00

دستور جلسه :  وادی سوم و تاثیر آن روی من


جلسه یازدهم از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر مهری(موقت)  استاد:   همسفر زهرا   دبیر: همسفر اعظم(موقت)

روز دوشنبه مورخه 99/06/24  ساعت 15:00

دستور جلسه :  وادی چهارم و تاثیر آن روی منجلسه یازدهم از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر مهری(موقت)  استاد:   کمک راهنما خانم صفیه   دبیر: همسفر اعظم(موقت)

روز دوشنبه مورخه 99/10/01  ساعت 15:00

دستور جلسه :  جهان بینی ورزشجلسه هماهنگی  مرزبانان و کمک راهنمایان با ایجنت شعبه عطار خانم نیره 

با استادی همسفر فاطمه مرزبان و نگهبانی همسفر مهدیه و دبیری همسفر ناهید

با دستور جلسه بهداشت  راهنما و رهجو 

راس ساعت 14:00 آغاز به کار نمود .


جلسه سیزدهم  از دوره چهاردهم نمایندگی عطار نیشابور

نگهبان: همسفر مهری(موقت)  استاد:   همسفر لیلا  دبیر: همسفر اعظم(موقت)

روز دوشنبه مورخه 99/10/08  ساعت 15:00

دستور جلسه :  کمک من به کنگره کمک کنگره به منآخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شلوار / یدکیو / ذغالیها / ولوزماجور / تارپودکارپت / کتیرو / دالمیکر / دانه روغنی / کلپوره / روسریگلی / اویلانجین / ویلان / یوپیاسمارکت / فیتپینو / آیگرپ / اوتو / بستسالمون / ایرانتولزمارکت / پوشینه مبل / آیرادیاتور / آیاسنشیال اویل / ایرانی بازی / فیشمیش / زیراندازآنلاین / گلسوب / Arad Branding
chiarerewo السلام علیک یا اباعبدالله الحسین علیه السلام خرید دزدگیر جادویی پشت درب و پنجره پادری سنسور دار 2020 فروش انواع خمیر گیر-خمیرهم نز-خمیرکن-پهن کن-میکسر-میکسر قنادی-میکسر70لیتری-پاتیل -خیمر پهن کن قنادی - خمیر پهن کن نانوایی - پاتیل - فر قنادی - تن پرچم اسلام مرکز پاورپوینت ایران | دانلود PowerPoint Carlos's collection نوسانی شو ( فعال بورسی ) صدور گواهینامه ایزو معتبر موسسه حرف آخر